Ühiskondlikult vastustundlike ettevõtete rahastusvõimaluste arendamine Eestis

Projekti "Ühiskondlikult vastustundlike ettevõtete rahastusvõimaluste arendamine Eestis" (SoFiMa)  põhieesmärk on jõuda laiapõhjalise koostööni erinevate sektorite ja osapoolte vahel arendamaks sotsiaalse ettevõtluse hetkeolukorda Eestis. Projekt kaasab oma tegevustesse eraettevõtteid, mittetulundusühinguid, teadlasi, investoreid, pankade esindajaid kui ka kohaliku- ja riigitasandi poliitikakujundajaid. Projekti lõpptulemiks on nende osapoolte vahelise vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamine Eesti turu vajadustele vastava uue sotsiaalse finantsinstrumendi loomiseks
Projektil on kolm peamist tegevussuunda: uuringud ja analüüs; võimekuse loomine; teadmiste vahetamine ning suhete loomine.

Uuringud ja analüüs:
  • Eesti sotsiaalsete ettevõtete investeeringute vajaduse ja investeeringute valmiduse analüüs.
  • Eesti investorite sotsiaalsesse ettevõtlusesse investeerimise valmiduse ja seda mõjutavate tegurite analüüs.
  • Uue potentsiaalse finantsinstrumendi teostatavuse analüüs.
Võimekust tõstvateks tegevusteks on sotsiaalse ettevõtluse inkubatsiooniprogrammid Tallinnas ja Võrumaal. Tallinn on suurima potentsiaaliga arendamaks sotsiaalse ettevõtluse ökosüsteemi ja toetamaks sotsiaalsete ettevõtete kasvu. Tallinna inkubatsiooni programmi keskmes on tudengid. Võrumaa tegevuste keskmes on kogukondade, kohalike ettevõtete ja mittetulundusühingute esindajad, kelle algatustest võivad kasvada sotsiaalsed ettevõtted partneriteks kohalikule omavalitsusele.

Teadmiste levitus ning suhete loomine toimub ümarlaudade ja töötubade kaudu kohaliku tasandi otsustajatele ja poliitikakujundajatele, pankade esindajatele ja investoritele. Kavandatavate ürituste eesmärk on suurendada erinevate sihtgruppide teadlikkust sotsiaalsest ettevõtlusest ning luua kohtumispaiku uute osapoolte kaasamiseks.

Projekt lõpeb osapooltevahelise memorandumi allkirjastamisega, millega lepitakse kokku ühiskondlikult vastutustundlike ettevõtete rahastusvõimaluste tulevik ja tegevuskava uue finantsinstrumendi loomiseks.

Projekti konsortsiumisse kuuluvad Baltic Innovation Agency OÜ, Tallinna Ülikool, SA Võrumaa Arenduskeskus, Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik. Lisaks toetavad projekti AS SEB pank ja BuildIt kiirendi.

Projekti kaasrahastab Euroopa Komisjon läbi Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programmi (European Programme for Employment and Social Innovation "EaSI" 2014-2020). EaSI programmi üheks eesmärgiks on toetada tööhõivet ja sotsiaalset sidusust edendades sotsiaalsete ettevõtete ligipääsu rahastusvõimalustele ja arendades sotsiaalsete investeeringute turgu. Euroopa Komisjon katab 80% projektikuludest.

PROJEKTI ÜLDINFO:

Ühiskondlikult vastustundlike ettevõtete rahastusvõimaluste arendamine Eestis

Projekti akronüüm: SoFiMa

Projekti nimi inglise keeles: Kick-starting the nascent social finance market in Estonia

Kestus: 11/2020 - 04/2022

Kontaktisik: Rene Tõnnisson (rene@bia.ee) 

Rahastaja: Euroopa Komisjoni kaasfinantseering